🪔 घालीन लोटांगण आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

घालीन लोटांगण आरती मराठी, ganesh ji ki aarti marathi lyrics –

घालीन लोटांगण, वंदीनचरण।
डोळ्यांनीपाहीनरुपतुझें।
प्रेमेंआलिंगन, आनंदेपूजिन।
भावेंओवाळीन म्हणेनामा।।१।।

त्वमेवमाताचपितात्वमेव।
त्वमेवबंधुक्ष्च सखात्वमेव।
त्वमेवविध्याद्रविणं त्वमेव।
त्वमेवसर्वंममदेवदेव।।२।।

कायेनवाचामनसेंद्रीयेव्रा,
बुद्धयात्मनावाप्रकृतिस्वभावात।
करोमियध्य्तसकलंपरस्मे,
नारायणायेति समर्पयामि।।३।।

अच्युतंकेशवं रामनारायणं
कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम।
श्रीधरं माधवंगोपिकावल्लभं,
जानकीनायकं रामचंद्रभजे।।४।।

हरेरामहरराम, रामरामहरेहरे।
हरेकृष्णहरेकृष्ण, कृष्णकृष्णहरेहरे।

घालीन लोटांगण आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

ghalin lotangan Aarti (English Lyrics) Marathi –

Ghaaleen lotaangan, vandeencharan.
Dolyaan nipaatujeen.
Premen aalingan, aanandepujin.
Bhaavenovaalina mhanenam. ||1||

Twaamevamaataachpitaatwamev.
Twaamevabandhukshcha sakhaatwamev.
Twaamevavidhyaadravinam twaamev.
Twaamevasarvammamadevadev. ||2||

Kaayenavaachaamanaseendriyevraa,
Buddhyaatmanavaapratitisvabhaavaat.
Karomiyadhytasakalamparasmee,
Naaraayanaayeti samarpayaami. ||3||

Achyutam keshavam raamanaraayanam
Krishnadaamodaram vaasudevam harim.
Shreedharam maadhavam gopikaavallabham,
Jaanakeenaayakam raamachandrabhaje. ||4||

Hareraamahareraam, raamaraamaharehare.
Harekrishnaharekrishna, krishnakrishnaharehare.

https://shriaarti.in/

घालीन लोटांगण आरती का भावार्थ English & मराठी –

Ghaaleen lotaangan, vandeencharan.
Translation: I bow down to the one who carries a rusty pot (symbolizing humility).

Dolyaan nipaatujeen.
Translation: I bow down to the one who wears torn clothes (symbolizing simplicity).

Premen aalingan, aanandepujin.
Translation: I worship the one who embraces with love and joy.

Bhaavenovaalina mhanenam. ||1||
Translation: This is what is called true devotion.

Twaamevamaataachpitaatwamev.
Translation: You alone are my mother, my father.

Twaamevabandhukshcha sakhaatwamev.
Translation: You alone are my relative, my friend.

Twaamevavidhyaadravinam twaamev.
Translation: You alone are my knowledge, my wealth.

Twaamevasarvammamadevadev. ||2||
Translation: You alone are everything to me, my divine Lord.

Kaayenavaachaamanaseendriyevraa,
Translation: With my body, speech, mind, and senses,

Buddhyaatmanavaapratitisvabhaavaat.
Translation: With intellect and self, surrendered in devotion,

Karomiyadhytasakalamparasmee,
Translation: I offer everything I do unto the Supreme,

Naaraayanaayeti samarpayaami. ||3||
Translation: And dedicate it all to Lord Narayana.

Achyutam keshavam raamanaraayanam
Krishnadaamodaram vaasudevam harim.
Shreedharam maadhavam gopikaavallabham,
Jaanakeenaayakam raamachandrabhaje. ||4||
Translation: I meditate upon the various divine forms of Lord Vishnu and His avatars like Achyuta, Keshava, Rama, Narayana, Krishna, Damodara, Vasudeva, Hari, Shreedhara, Madhava, Gopikavallabha, and the consort of Sita, Lord Rama.

The concluding lines, known as the Mahamantra, are repetitions of sacred names:
Hareraamahareraam, raamaraamaharehare.
Translation: O Hari (another name for Lord Vishnu) and Rama, O Rama and Hari.

Harekrishnaharekrishna, krishnakrishnaharehare.
Translation: O Hari and Krishna, O Krishna and Hari.

घालीन लोटांगण आरती का भावार्थ मराठी –

घालीन लोटांगण, वंदेनचरण ।
अनुवाद: गंजलेले भांडे (नम्रतेचे प्रतीक म्हणून) वाहून नेणाऱ्याला मी नमन करतो.

डोल्यां निपातुजीं ।
अनुवाद: जो फाटलेले कपडे घालतो (साधेपणाचे प्रतीक आहे) त्याला मी नमन करतो.

प्रेमें आलिंगन, आनंदेपुजीं ।
अनुवाद: जो प्रेमाने आणि आनंदाने आलिंगन देतो त्याची मी पूजा करतो.

भावेनोवालिना म्हणणें । ||1||
अनुवाद: यालाच खरी भक्ती म्हणतात.

त्वमेवमाताचपितात्वमेव ।
अनुवाद: तू एकटाच माझी आई, माझे वडील आहेस.

त्वमेवबंधुक्षश्च सखात्वमेव ।
अनुवाद: तू एकटाच माझा नातेवाईक, माझा मित्र आहेस.

त्वमेवविद्याद्रविणं त्वमेव ।
अनुवाद: केवळ तूच माझे ज्ञान, माझी संपत्ती आहेस.

त्वमेवसर्वम्ममादेवदेव । ||2||
अनुवाद: माझ्या दैवी प्रभू, माझ्यासाठी तूच सर्वस्व आहेस.

कायेनवाचामनसेंद्रियेवरा,
अनुवाद: माझ्या शरीराने, वाणीने, मनाने आणि इंद्रियांसह,

बुद्ध्यात्मानवाप्रतीतिस्वभावात ।
अनुवाद: बुद्धी आणि आत्म्याने, भक्तीत शरण गेलेला,

करोमियाध्यासकलपरस्मि,
अनुवाद: मी जे काही करतो ते मी सर्वोच्च देवाला अर्पण करतो,

नारायनायेति समर्पयामि । ||3||
अनुवाद: आणि ते सर्व भगवान नारायणाला अर्पण करा.

अच्युतम् केशवम् रामनारायणम्
कृष्णदामोदरम् वासुदेवं हरिम् ।
श्रीधरम माधवम् गोपिकावल्लभम्,
जानकीनायकं रामचंद्रभजे । ||4||
अनुवाद: मी भगवान विष्णूच्या विविध दैवी रूपांचे आणि अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरी, श्रीधर, माधव, गोपिकवल्लभ आणि सीता, भगवान राम या त्यांच्या अवतारांचे ध्यान करतो.

महामंत्र म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या शेवटच्या ओळी, पवित्र नावांची पुनरावृत्ती आहेत:
हरेरामहारेराम, रामारामहरहरे.
अनुवाद: हे हरी (भगवान विष्णूचे दुसरे नाव) आणि राम, हे राम आणि हरी.

हरेकृष्णहरेकृष्ण, कृष्णकृष्णहरेहरे.
अनुवाद: हे हरी आणि कृष्ण, हे कृष्ण आणि हरी.

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment