🪔कृष्णाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (2 votes)

कृष्णाची आरती मराठी –

ओवाळूं आरती मदनगोपाळा ।
श्यामसुंदर गळां वैजयंतीमाळा ।। धृ० ।।

चरणकमल ज्याचें अति सुकुमार ।
ध्वजवज्रांकुश (टीप १) ब्रीदाचा तोडर ।। १ ।।

नाभिकमळ ज्याचें ब्रह्मयाचें स्थान ।
हृदयीं पदक शोभे श्रीवत्सलांछन ।। २ ।।

मुखकमल पाहतां सुखाचिया कोटी ।
वेधले मानस हारपली दृष्टी ।। ३ ।।

जडितमुगुट ज्याचा दैदीप्यमान ।
तेणें तेजें कोंदलें अवघें त्रिभुवन ।। ४ ।।

एका जनार्दनीं देखियेलें रूप ।
पाहतां अवघें झाले तद्रूप ।। ५ ।।

कृष्णाची आरती (मराठी) & (English Lyrics) PDF

Aarti (English Lyrics) Marathi –

Owaalu aarti Madan Gopaala.
Shyaam sundar gaalan Vaijayanti maala. Dhr̥.

Charankamal jyaache ati sukhumaar.
Dhwajvajrānkuś (ṭīp 1) breedāchā toḍar. 1.

Naabhikamal jyaache Brahmāyāche sthān.
Hr̥dayīṁ padak shobhe Shrīvaṭslāṅchan. 2.

Mukhakamal paahaṭāṁ sukhaachiya koti.
Vedhle maanas haarplī dr̥shṭī. 3.

Jaḍitamuguṭ jyaachā daidīpyamaan.
Teṇeṁ tejeṁ koṇdeṁ avagheṁ tribhuvan. 4.

Ekā Janārdhanīṁ dekhiyeleṅ rūp.
Pāhataṁ avagheṁ jhaale tadrūp. 5.

कृष्णाची आरती का भावार्थ English & मराठी –

Oval Aarti Madan Gopala.
Translation: Radiant, adorning Madan Gopala (name of Lord Krishna).
Meaning: The verse begins by praising Lord Krishna, who is often referred to as “Madan Gopala”, emphasizing his divine and charming nature.

Shyam Sundar Galan Vaijayanti Mala. Mr.
Translation: Wearing a beautiful blue dress and a garland of Vaijayanti flowers.
Meaning: This line describes Lord Krishna’s form, highlighting his charming blue color and the garlands of Vaijayanti flowers worn by him.

Charan Kamal, which is very abundant.
Translation: Whose lotus feet are wonderfully soothing.
Meaning: This line expresses the comfort and solace found at the divine lotus feet of the deity, symbolizing devotion and surrender.

Dhwajavajrankusha (Note 1) breedāchā todar. 1.
Translation: Holding a flag, thunderbolt and goad.
Meaning: Here, the text mentions the divine attributes of the deity, indicating the deity’s power and control over various aspects of creation.

The navel lotus whose place is Brahmaya.
Translation: Whose navel is the abode of Lord Brahma.
Meaning: This line refers to the supreme form of the deity, suggesting that Brahma, the creator in Hindu mythology, also resides in the divine form of the deity.

Heart medal decorated Srivatslachan. 2.
Translation: With bright eyes shining in the glory of the heart.
Meaning: This line describes the deity’s eyes shining brightly, symbolizing wisdom and insight that captivates the heart.

Sukhachia Koti sees the lotus face.
Translation: Whose lotus-like face brings infinite joy.
Meaning: In this verse the face of the deity is a source of unlimited joy and satisfaction.

Vedhale Manas Harpali dr̥shṭī. 3.
Translation: Whose kind eye pierces the heart.
Meaning: The line indicates that the benevolent gaze of the deity has the power to deeply touch and influence the innermost thoughts and feelings.

Jaditmugut whose splendor.
Translation: Whose charming crown shines brightly.
Meaning: The deity’s crown is described as radiantly bright, symbolizing his divine authority and glory.

All of them shine bright and shine in Tribhuvan. 4.
Translation: From whose ear the light radiates, illuminating the three worlds.
Meaning: This line indicates that a small part of the deity, like an earring, generates so much brilliance that it illuminates the entire universe.

A person’s view.
Translation: Witness of the singular form of Janardani (name of the divine figure).
Purport: This verse contains an inspiring experience of awe and devotion, witnessing the unique and divine form of Janardani.

It was just the morning. 5.
Translation: Immersed in the beauty of that form.
Meaning: The final line reflects being absorbed and captivated by the beauty of the divine nature described earlier.

कृष्णाची आरती भावार्थ मराठी –

ओवाळू आरती मदन गोपाळा ।
अनुवाद: तेजोमय, मदन गोपाळा (भगवान कृष्णाचे नाव) शोभणारे.
अर्थ: श्लोकाची सुरुवात भगवान कृष्णाची स्तुती करून होते, ज्यांना सहसा “मदन गोपाळा” असे संबोधले जाते, जे त्यांच्या दैवी आणि मोहक स्वभावावर जोर देते.

श्याम सुंदर गालं वैजयंती माला. धृ.
अनुवाद: सुंदर निळा पोशाख आणि वैजयंती फुलांचा हार घालणे.
अर्थ: ही ओळ भगवान कृष्णाच्या रूपाचे वर्णन करते, त्यांच्या मोहक निळ्या रंगाचे आणि त्यांनी घातलेल्या वैजयंतीच्या फुलांच्या हारांवर प्रकाश टाकते.

चरणकमळ ज्याचे अति सुखुमार ।
अनुवाद: ज्याचे कमळ पाय आश्चर्यकारकपणे सुखदायक आहेत.
अर्थ: ही ओळ भक्ती आणि शरणागतीचे प्रतीक असलेल्या देवतेच्या दिव्य कमळाच्या चरणांमध्ये मिळणारे सांत्वन आणि सांत्वन व्यक्त करते.

ध्वजवज्रांकुश (टीप 1) breedāchā todar. १.
अनुवाद: हातात ध्वज, गडगडाट आणि गोडा धरून.
अर्थ: येथे, मजकूर देवतेच्या दैवी गुणधर्मांचा उल्लेख करतो, देवतेची शक्ती आणि सृष्टीच्या विविध पैलूंवर नियंत्रण दर्शवते.

नाभिकमळ ज्याचे ब्रह्मयाचे स्थान.
अनुवाद: ज्याची नाभी ब्रह्मदेवाचे निवासस्थान आहे.
अर्थ: ही ओळ देवतेच्या सर्वोच्च स्वरूपाला सूचित करते, असे सूचित करते की हिंदू पौराणिक कथांमधील निर्माता ब्रह्मा देखील देवतेच्या दैवी स्वरूपामध्ये राहतो.

ह्रदयीं पदक शोभे श्रीवत्सलाचन । 2.
अनुवाद: हृदयाच्या वैभवात चमकणाऱ्या तेजस्वी डोळ्यांनी.
अर्थ: ही ओळ देवतेचे डोळे तेजस्वीपणे चमकत असल्याचे वर्णन करते, बुद्धी आणि अंतर्दृष्टी यांचे प्रतीक आहे जे हृदयाला मोहित करते.

मुखकमळ पाहातां सुखाचिया कोटी ।
अनुवाद: ज्याचा कमळासारखा चेहरा असीम आनंद देतो.
अर्थ: या श्लोकात देवतेचा चेहरा अमर्याद आनंद आणि समाधानाचा स्रोत आहे.

वेधले मानस हरपली dr̥shṭī. 3.
अनुवाद: ज्याची दयाळू नजर मनाला छेदते.
अर्थ: ओळ सूचित करते की देवतेच्या दयाळू नजरेमध्ये अंतर्मनातील विचार आणि भावनांना खोलवर स्पर्श करण्याची आणि प्रभावित करण्याची शक्ती आहे.

जडितमुगुट ज्याचा दैदिप्यमान.
अनुवाद: ज्याचा मोहक मुकुट तेजस्वीपणे चमकतो.
अर्थ: देवतेच्या मुकुटाचे वर्णन तेजस्वीपणे तेजस्वी, त्याच्या दैवी अधिकाराचे आणि वैभवाचे प्रतीक आहे.

तेणें तेजें कोंडें अवघें त्रिभुवन । 4.
अनुवाद: ज्याच्या कर्णकोशातून प्रकाश पसरतो, तिन्ही जगाला प्रकाशित करतो.
अर्थ: ही ओळ सूचित करते की देवतेचा एक छोटासा भाग, कानातले सारखे, इतके तेज उत्पन्न करते की ते संपूर्ण विश्व उजळून टाकते.

एका जनार्दनीं देखियेलें रूप ।
अनुवाद: जनार्दनीच्या एकवचनी स्वरूपाचे साक्षीदार (दिव्य आकृतीचे नाव).
तात्पर्य: या श्लोकात जनार्दनीच्या अद्वितीय आणि दैवी रूपाचे साक्षीदार होण्याचा, विस्मय आणि भक्तीचा प्रेरक अनुभव आहे.

पहाटं अवघें झाले तद्रूप । ५.
अनुवाद: त्या रूपाच्या सौंदर्यात मग्न.
अर्थ: अंतिम ओळ पूर्वी वर्णन केलेल्या दैवी स्वरूपाच्या सौंदर्याने लीन आणि मोहित होण्याचे प्रतिबिंबित करते.

कृष्णाची आरती: त्याच्या महत्वाचे विवरण

कृष्णाची आरती हे एक भक्तिगीत आहे जे हिंदू धर्मातील सर्वात आदरणीय देवतांपैकी एक असलेल्या भगवान कृष्णाला समर्पित आहे. हे गाणे भक्तांद्वारे पूजा आणि इतर धार्मिक समारंभांदरम्यान गायले जाते आणि असे मानले जाते की जे भक्तीने ते पाठ करतात त्यांच्यासाठी ते शांती, समृद्धी आणि शुभेच्छा आणते.

कृष्णाची आरतीची गीते भगवान कृष्णाच्या स्तुतीने भरलेली आहेत आणि त्यांच्या विविध दैवी गुणांचे आणि गुणांचे वर्णन करतात. हे गाणे सामान्यतः मराठीत गायले जाते, ही भाषा भारतीय महाराष्ट्र राज्यात बोलली जाते, जिथे भगवान कृष्णाची मोठ्या उत्साहाने पूजा केली जाते.

कृष्णाची आरतीच्या लोकप्रियतेचे श्रेय तिच्या सुंदर रागातून आणि भक्तांच्या हृदयात उमटणाऱ्या शक्तिशाली भावनांना दिले जाऊ शकते. बर्‍याच लोकांचा असा विश्वास आहे की नियमितपणे गाणे गाणे त्यांना भगवान कृष्णाशी सखोल पातळीवर जोडण्यास आणि त्यांचे आशीर्वाद आणि कृपा प्राप्त करण्यास मदत करू शकते.

कृष्णाची आरतीचे महत्त्व

श्री कृष्णाची आरती मराठी पारंपारीक आरत्या मधील एक आहे. या आरतीचे गाणे श्री कृष्णाच्या गुणांच्या महिमेचे वर्णन करतात. या आरतीच्या गाण्याच्या दरम्यान श्री कृष्णाचे चित्र दाखवले जातात आणि आरती संपल्यावर श्री कृष्णाच्या पादुका नमस्कार केले जातात.

श्री कृष्णाची आरती वाचण्याचे महत्त्व अतिशय मोठे आहे. या आरतीचा वाचन आणि संगीत श्रद्धाळूंच्या मनात शांतता आणि समाधान भरते. या आरतीच्या गाण्याचे वाचन करण्याचे परिणाम श्रद्धाळूंच्या मनावर आशा, उत्साह आणि आनंद भरते.

श्री कृष्णाची आरती दिव्य आणि शांततेचे अनुभव देते. या आरतीचे गाणे श्री कृष्णाच्या दिव्य विश्वासाचे वर्णन करतात. या आरतीच्या गाण्याचे वाचन करण्याचे परिणाम श्रद्धाळूंच्या मनावर आशा, उत्साह आणि आनंद भरते.

श्री कृष्णाची आरती दिव्य आणि शांततेचे अनुभव देते. या आरतीचे गाणे श्री कृष्णाच्या दिव्य विश्वासाचे वर्णन करतात. या आरतीच्या गाण्याचे वाचन करण्याचे परिणाम श्रद्धाळूंच्या मनावर आशा, उत्साह आणि आनंद भरते.

कृष्णाची आरतीचे फायदे

कृष्णाची आरती एक धार्मिक अभ्यास आहे जो भक्तांना श्रद्धेसह आरती करायची प्रेरणा देते. आरती असलेल्या फायद्यांच्या बाबतीत अनेक अभ्यासकांनी अध्ययन केलेले आहेत.

कृष्णाची आरती करण्याचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • आरती करण्याची प्रक्रिया धार्मिक आणि मनोवैज्ञानिक दोन्ही दृष्टिकोनांपासून फायदेशीर आहे. आरती करताना व्यक्तीच्या मनातील तापमान कमी होते आणि त्याच्या तंत्रांची स्थिरता आणि शांतता देखील वाढते.
 • आरती करताना व्यक्तीच्या मनातील तापमान कमी होते आणि त्याच्या तंत्रांची स्थिरता आणि शांतता देखील वाढते.
 • कृष्णाची आरती करण्याचे फायदे आरोग्यासाठी वेगळ्या प्रकारे आहेत. आरती करण्याचे दर्शविणारे उत्साह आणि शांतता तंत्रांच्या स्थिरतेवर असर करतात ज्यामुळे तंत्रांच्या स्थिरता वाढते आणि त्यांच्या तापमानाची कमतरता होते.
 • कृष्णाची आरती करण्याचे फायदे धार्मिक आणि पारंपारिक असतात. आरती करण्याचे फायदे भक्तांना त्यांच्या धार्मिक अभ्यासात आणि त्यांच्या आत्मविश्वासात वाढते.

असे अनेक फायदे आहेत ज्यामुळे कृष्णाची आरती करण्याची गुंजाइश असते.

कृष्णाची आरतीची प्रक्रिया

प्रारंभिक तयारी

कृष्णाची आरती हा एक संकीर्त उपासना पद्धती आहे ज्यामध्ये श्रद्धालु श्री कृष्णाच्या आराधनेसाठी आरती करतात. आरती करण्यासाठी आवश्यक असलेले पदार्थ आणि साधने तयार केली जातात. आरती करण्यासाठी प्रत्येक श्रद्धालुने आरती करण्यासाठी तयार असलेले सामान आणि पदार्थ घेऊन घरात एक ठिकाणी एकत्रित करतात.

आरतीचे पदार्थ

आरती करण्यासाठी आवश्यक असलेले पदार्थ खालीलप्रमाणे आहेत:

 • एक आरती सांगण्यासाठी
 • एक दिवा
 • दूध
 • घी
 • तेल
 • फुले
 • अगरबत्ती
 • धूप
 • आरती थापडी

आरतीची प्रक्रिया

कृष्णाची आरती करण्यासाठी, प्रत्येक श्रद्धालुने आरती करण्यासाठी तयार असलेले सामान आणि पदार्थ एकत्रित करतात. आरती करण्यासाठी प्रत्येक श्रद्धालुने दुपारी किंवा संध्याकाळी घरात एक ठिकाणी एकत्रित होतात.

आरती करण्यासाठी प्रत्येक श्रद्धालुने हातात एक दिवा घेऊन त्यामध्ये दूध, घी, तेल आणि फुले टाकतात. आरती करण्यासाठी प्रत्येक श्रद्धालुने आरती सांगण्यासाठी एकत्रित होतात आणि आरती थापडी घेतली जाते. आरती सांगण्यानंतर, श्रद्धालु आरती थापडी घेतली आणि ती दिव्य अग्नीत उजळवतात. आरती उजळविण्यानं

कृष्णाची आरतीचे गीत

कृष्णाची आरती हा एक धार्मिक गीत आहे ज्याचा उद्देश भगवान कृष्णाच्या पूजनासाठी आहे. या आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या लहानपणीच्या अवतारांची माहिती दिली आहे. या आरतीमध्ये भगवान कृष्णाचे गुणधर्म वर्णन केले आहे.

या आरतीमध्ये मधनगोपाळाची ओवाळू आरती आहे. या आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या स्तुती केल्या आहेत. आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या स्वरूपाची माहिती दिली आहे. आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या लहानपणीच्या गोपाळाची कथा दिली आहे.

या आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या गुणधर्म वर्णन केले आहे. आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या आठवणींचा वर्णन केला आहे. आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या गोपाळाच्या विविध लीलांचा वर्णन केला आहे. आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या जीवनातील विविध घटनांचा वर्णन केला आहे.

या आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या लहानपणीच्या अवतारांचा वर्णन केला आहे. आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या अवतारांचा वर्णन केला आहे. आरतीमध्ये भगवान कृष्णाच्या जीवनातील विविध घटनांचा वर्णन केला आहे.

कृष्णाची आरतीचे अर्थ

कृष्णाची आरती ही एक धार्मिक कार्यक्रम आहे ज्यामध्ये श्रीकृष्णाच्या प्रतिमेला दिव्य दीप जलवलतात. ही आरती अत्यंत महत्त्वाची आहे ज्यामुळे श्रीकृष्णाच्या भक्तांना त्याच्या आवाजाची अभिवादने होतात. आरतीच्या गीताचे शब्द अत्यंत सुंदर आहेत आणि त्यामुळे हा कार्यक्रम अत्यंत आनंदाचा आहे.

आरतीच्या शब्दांचा अर्थ खूप सोपा आहे. आरतीच्या पहिल्या शब्दांमध्ये “ओवाळूं आरती मदनगोपाळा” हा शब्द आला आहे ज्याचा अर्थ श्रीकृष्णाचा नाव आहे. त्याच्या नावाचा उपयोग करून श्रीकृष्णाच्या भक्तांना अभिवादन केले जाते. आरतीच्या दुसऱ्या शब्दांमध्ये “श्यामसुंदर गळां वैजयंतीमाळा” हा शब्द आला आहे ज्याचा अर्थ श्रीकृष्णाच्या रंगाचा वर्णन आहे.

आरतीच्या शब्दांचा अर्थ समजण्यासाठी एका टेबलचा उपयोग केला जाऊ शकतो ज्यात आरतीच्या शब्दांचा मराठीत अर्थ दिला आहे.

शब्दअर्थ
ओवाळूंनाव
आरतीअभिवादन
मदनगोपाळाश्रीकृष्णा
श्यामसुंदररंगाचा वर्णन
गळांगला
वैजयंतीमाळावैष्णव मंदिरात वापरणारी माळा

या टेबलमध्ये दिलेल्या शब्दांचा अर्थ श्रीकृष्णाच्या

मराठी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment