आरती श्री साईं गुरुवर की (हिंदी) & (English Lyrics) PDF

Print Friendly, PDF & Email
5/5 - (1 vote)

आरती श्री साईं गुरुवर की (हिंदी) –

आरती श्री साईं गुरुवर की,
परमानंद सदा सुरवर की।।

जाकी कृपा विपुल सुखकारी,
दु:ख शोक संकट भयहारी,
शिरडी में अवतार रचाया,
चमत्कार से जग हर्षाया,
आरती श्रीं साईं गुरुवर की,
परमानंद सदा सुरवर की।।

कितने भक्त शरण में आये,
सब सुख शांति चिरंतन पाये,
भाव धरे जो मन में जैसा,
पावत अनुभव वो ही वैसा,
आरती श्रीं साईं गुरुवर की,
परमानंद सदा सुरवर की।।

गुरु की उदी लगावे तन को,
समाधान लाभत उस मन को,
साईं नाम सदा जो गावे,
सो फल जग में शाश्वत पावे,
आरती श्रीं साईं गुरुवर की,
परमानंद सदा सुरवर की।।

गुरुवासर करी पूजा सेवा,
उस पर कृपा करत गुरुदेवा,
राम कृष्ण हनुमान रूप में,
जानत जो श्रध्दा धर मन में,
आरती श्रीं साईं गुरुवर की,
परमानंद सदा सुरवर की।।

विविध धर्म के सेवक आते,
दर्शन कर इच्छित फल पाते,
साईं बाबा की जय बोलो,
अंतर्मन में आनंद घोलो,
आरती श्रीं साईं गुरुवर की,
परमानंद सदा सुरवर की।।

साईं दास आरती गावे,
बसी घर में सुख मंगल पावे,
आरती श्रीं साईं गुरुवर की,
परमानंद सदा सुरवर की।।

आरती श्री साईं गुरुवर की,
परमानंद सदा सुरवर की।।

आरती श्री साईं गुरुवर की (हिंदी) & (English Lyrics) PDF
आरती श्री साईं गुरुवर की (हिंदी) & (English Lyrics) PDF

Ji Ki Aarti, Hindi (English Lyrics) –

AratI shrI sAIM guruvara kI,
paramAnaMda sadA suravara kI||

jAkI kRRipA vipula sukhakArI,
du:kha shoka saMkaTa bhayahArI,
shiraDI meM avatAra rachAyA,
chamatkAra se jaga harShAyA,
AratI shrIM sAIM guruvara kI,
paramAnaMda sadA suravara kI||

kitane bhakta sharaNa meM Aye,
saba sukha shAMti chiraMtana pAye,
bhAva dhare jo mana meM jaisA,
pAvata anubhava vo hI vaisA,
AratI shrIM sAIM guruvara kI,
paramAnaMda sadA suravara kI||

guru kI udI lagAve tana ko,
samAdhAna lAbhata usa mana ko,
sAIM nAma sadA jo gAve,
so phala jaga meM shAshvata pAve,
AratI shrIM sAIM guruvara kI,
paramAnaMda sadA suravara kI||

guruvAsara karI pUjA sevA,
usa para kRRipA karata gurudevA,
rAma kRRiShNa hanumAna rUpa meM,
jAnata jo shradhdA dhara mana meM,
AratI shrIM sAIM guruvara kI,
paramAnaMda sadA suravara kI||

vividha dharma ke sevaka Ate,
darshana kara ichChita phala pAte,
sAIM bAbA kI jaya bolo,
aMtarmana meM AnaMda gholo,
AratI shrIM sAIM guruvara kI,
paramAnaMda sadA suravara kI||

sAIM dAsa AratI gAve,
basI ghara meM sukha maMgala pAve,
AratI shrIM sAIM guruvara kI,
paramAnaMda sadA suravara kI||

AratI shrI sAIM guruvara kI,
paramAnaMda sadA suravara kI||

हिंदी आरती संग्रह देखे – लिंक

चालीसा संग्रह देखे – लिक

स्त्रोत संग्रह देखे – लिंक

Leave a Comment